2011-05-01 Witamy na nowej stronie www.  
Z przyjemno?ci? zapraszamy Pa?stwa do odwiedzenia naszej nowo uruchomionej witryny. Naszym celem jest dostarczenie maksymalnie pe?nej informacji dotycz?cej naszej oferty. Czynimy nieustanne wysi?ki w celu poszerzenia tych informacji tak by da? klientowi pe?n? wiedz? nt. produktów oraz mo?liwo?? samodzielnej ich oceny. Zdajemy sobie jednak spraw?, ?e nie ma stron doskona?ych i dlatego zach?camy do nadsy?ania swoich opinii i uwag odno?nie zawartych tre?ci i ich formy.
2008-11-10 10% wi?cej mocy w UPS PowerSine S/SP2000LT.  
Dzi?ki ci?g?emu post?powi technologicznemu zwi?kszono moc wyj?ciow? w dwóch modelach zasilaczy UPS serii PowerSine LT: S2000LT oraz SP2000LT. Ich dotychczasowa moc 2000VA/1200W wzros?a obecnie do warto?ci 2200VA/1350W. Oznacza to jednocze?nie zmian? nazwy modeli S/SP2000LT na modele S/SP2200LT.
2007-05-15 Nowe produkty z serii PowerLine  
Seria UPS PowerLine poszerzy?a si? o kolejne modele. Tym razem s? to trzy modele w obudowach rack 19": M1000-RM, M2000-RM i M3000-RM. S? to wersje rackowe ju? wcze?niej oferowanych modeli w obudowach tower. Nowe modele rackowe zachowuj? wszystkie cechy funkcjonalne modeli tower. Dzi?ki lekkiej beztransformatorowej konstrukcji szczególnie dobrze nadaj? si? do zasilania ciasno wype?nionych szaf rackowych. Bardzo ma?a ilo?? ciep?a rozpraszanego do otoczenia nie powoduje podnoszenia temperatury nawet w ma?ych pomieszczeniach. Tak jak w modelach tower, tu równie? dost?pne s?:
• modele standard z akumulatorami umieszczonymi wewn?trz oraz
• modele LT przystosowane do wspó?pracy z du?ymi zewn?trznymi blokami akumulatorowymi.
2006-08-30 Pierwsza instalacja systemu UPS 100kVA  
Firma nasza wykona?a pierwsz? instalacj? zasilacza UPS o mocy 100kVA wraz ze specjaln? nietypow? szaf? bateryjn? dostosowan? do potrzeb klienta oraz z?o?onym uk?adem sygnalizacji. System zosta? zainstalowany w podpozna?skiej firmie poligraficznej i z powodzeniem zabezpiecza dzia?anie ca?ej firmy, zarówno w sferze produkcyjnej jak i informatycznej.
2006-05-01 Nowa seria UPS PowerLine  
Z przyjemno?ci? informujemy Pa?stwa o poszerzeniu naszej oferty o now? seri? zasilaczy UPS.
Seria UPS PowerLine to bardzo nowoczesne produkty, w których zastosowano najnowsze osi?gni?cia techniki przetwarzania energii w zasilaczach UPS, a w tym:
• lekka beztransformatorowa konstrukcja falownika,
• przyjazna dla ?rodowiska technologia IGBT prostownika z niskim THDi.
Obecny zakres mocy wyj?ciowej urz?dze? tej serii, to: 1 - 3kVA. Dost?pne s?:
• modele standard z akumulatorami umieszczonymi wewn?trz oraz
• modele LT przystosowane do wspó?pracy z du?ymi zewn?trznymi blokami akumulatorowymi.
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.