Czym ró?ni si? Super AVR od zwyk?ego AVR ?
Podczas pracy sieciowej, uk?ad Super AVR zapewnia znacznie lepsz? stabilno?? napi?cia wyj?ciowego w porównaniu z UPS-ami wyposa?onymi w uk?ad zwyk?ego AVR. Dzi?ki pi?ciozakresowej (dwa dolne zakresy, praca "na wprost" i dwa górne zakresy) automatycznej regulacji napi?cia wyj?ciowego uk?ad Super AVR zapewnia relatywnie bardzo wysok? stabilno?? napi?cia wyj?ciowego ±5% wobec waha? napi?cia wej?ciowego w granicach ±22% napi?cia nominalnego.
Natomiast zwyk?y AVR, zawieraj?cy cz?sto tylko dolny zakres i oczywi?cie zakres pracy "na wprost", przy podobnej szeroko?ci ca?kowitej waha? napi?cia wej?ciowego podaje na wyj?cie napi?cie wahaj?ce si? w granicach +15%/-15% napi?cia nominalnego.
Zwyk?y AVR utrzymuje d?u?ej prac? si?ciow? przy skrajnym obni?eniu napi?cia wej?ciowego ale jednocze?nie pozwalaj?c "zej??" napi?ciu wyj?ciowemu a? 20% poni?ej warto?ci nominalnej co jest ju? bardzo ryzykowne dla zasilanych odbiorników.

Co wi?cej, w UPS-ach PowerSine warto?ci napi?? progów prze??czania zale?? od ustawionego w UPS napi?cia nominalnego (220/230/240Vac), tak wi?c uk?ad Super AVR automatycznie dostraja si? do wybranego napi?cia nominalnego (zwykle 230Vac).
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.