Firma nasza specjalizuje si? w doradztwie, dostawach i obs?udze serwisowej urz?dze? i systemów zasilania gwarantowanego. Oferujemy:
• pomoc w doborze w?a?ciwych urz?dze? zasilaj?cych dla okre?lonych zastosowa?,
• kompleksowe rozwi?zania ca?ych systemów zasilaj?cych, zale?nie od indywidualnych potrzeb klienta,
• sprzeda? urz?dze? zasilania gwarantowanego renomowanych firm oraz wysokiej klasy, zaawansowanego technologicznie sprz?tu w?asnej marki,
• dostaw?, instalacj? i uruchomienie urz?dze? i systemów zasilania gwarantowanego,
• profesjonalny serwis gotowy do pe?nienia obs?ugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej naszych produktów,
• naprawy urz?dze? i systemów zasilania gwarantowanego innych producentów,
• szkolenia handlowe i techniczne.
Zapraszamy do wspó?pracy dealerów, dystrybutorów, integratorów systemów i przedstawicieli handlowych.

Firma nasza rozpocz??a otwart? dzia?alno?? rynkow? w bran?y zasilania awaryjnego w listopadzie 2005 roku cho? powsta?a ju? w roku 1998. Jej za?o?yciele zwi?zani byli zawodowo z t? bran?? od wielu lat, zbieraj?c do?wiadczenie zarówno w dziedzinie produkcji jak i dystrybucji zasilaczy awaryjnych UPS. Ponad dwudziestoletnie ju? do?wiadczenie zawodowe oraz rosn?ce zapotrzebowanie rynku w tej dziedzinie na wzgl?dnie tanie ale wysokiej jako?ci produkty, spowodowa?y i? od listopada 2005r. zdecydowali?my si? na rozpocz?cie dzia?alno?ci rynkowej pod w?asn? mark?. Kieruj?c si? zasadami:

  • pe?nej i rzetelnej informacji technicznej dla klienta,
  • wsparcia w ocenie jego potrzeb i doborze w?a?ciwych urz?dze?,
  • oferowania wysokiej jako?ci, niezawodnych produktów za rozs?dn? cen?,
  • sprawowania rzetelnej, d?ugoterminowej obs?ugi serwisowej,
postanowili?my stworzy? firm?, której celem jest przede wszystkim zadowolenie klienta i jego satysfakcja z zastosowanych przez nas rozwi?za?, towarów i us?ug. W g?ównej mierze, dzia?alno?? sw? opieramy o wysokiej klasy produkty wiod?cych producentów, importowane zarówno z Europy jak i z dalekiego wschodu. Rozwijamy jednak równie? w?asn? produkcj? dla uzupe?nienia naszej oferty. Dzi?ki w?asnemu do?wiadczeniu, potrafimy dokona? w?a?ciwego wyboru tego co najlepsze na rynku aby zaoferowa? to naszym klientom. Firma nasza pragnie ci?gle poszerza? swoj? ofert?, tak by sprosta? rosn?cym wymaganiom klientów zarówno co do jako?ci produktów jak i ich obszaru zastosowa?.
Zapraszamy do wspó?pracy.

Copyright 2006 ARA sp. z o.o.